Traduceri
Preturile pentru traduceri sunt calculate in baza paginii standard internationala, alcatuita din circa 250 de cuvinte, cu un total de 2.000 caractere, cu spatii incluse. Minimul facturabil este de o pagina. Preturile se stabilesc in functie de domeniul traducerii, dificultatea textului, volumul lucrarii si termenul de executie. Negocierile cu clientii incep dupa analizarea materialului de tradus. Pentru un volum mare de lucru preturile se pot negocia separat. Pentru traduceri care trebuie predate in mai putin de 24 ore se percepe o taxa de urgenta de 50%. Traducerea va fi efectuata in termenele si modalitatile stabilite de comun acord si poate fi predata tiparita, pe discheta, prin e-mail, fax sau posta, in functie de cerintele clientului. Pentru traducerile care necesita legalizare notariala se adauga tariful practicat de notarul public de aproximativ 40 RON/act intr-un singur exemplar. Plata poate fi efectuata in numerar sau prin ordin de plata.

Interpretariat
Taxarea pentru serviciile de interpretariat se face pe ora prestata, fiind acceptate si diviziunile. Pentru a va putea oferi servicii prompte, este necesar sa ma contactati cu cateva zile in prealabil cu privire la serviciul de interpretariat pe care doriti sa-l contactati.

Legalizare
40 Ron/document, un singur exemplar Colationare(corectura): 10 Ron/pagina.
© Traduceri Italiana
All rights reserved